Projecten

In 2013 heb ik betaald werk verricht voor:

- Brabant Water (verkenning vergunning verplaatsing, implementatie uitgevoerde studies in het bedrijf, opzetten vervolgstudies)

- Waterschap Aa en Maas (bijdragen gesprekken provinciale hydrologische samenwerking, expertpanel zwavelgeur grondwater)

- Vitens (data-verkenning putverstopping Druten)

- Commissie Milieu-effect rapportage (toetsingen rapportages)

- Advocatenkantoor Boels en Zanders (geschil tussen een landbouwer en het waterschap).

 

Onderstaand overzicht betreft oudere, voor dat moment vernieuwende projecten, waarbij ik tenminste een substantiële bijdrage geleverd heb.

2012 Organisatie-advies hydrologische samenwerking Provincie, waterschappen en Brabant Water (met betrokken partijen en Arena-Consulting)

2012 rapportages invloed Koude/warmte-opslag op grondwater bij HTC-Eindhoven en Mariaoord-Rosmalen

2012 Visie toekomst landbouwschaderegeling (met o.m. Vitens en KWR)

2012 integrale samenvatting kwaliteitsaspecten grondstof Brabant Water

2011 Aansluiting waterleidingbedrijven bij landelijke processen (NHI en BRO (met Vitens))

2011 Integrale rapportage chloride Brabant Water 1990-2010

2010 Integrale rapportage bestrijdingsmiddelen Brabant Water 1990-2010

2008 Plan voor geautomatiseerde putverstoppingsmetingen

2008 Opslagplan concentraat brakwaterwinning Zevenbergen

2006 Nadere specificatie landelijke Wateropgave 2007 – 2015.

2006 Secretariële ondersteuning Werkgroep Modelfunctionaliteit (binnen de waterschappen).

2005 Voorstudie kwaliteitsorganisatie binnen het waterbeheer

2003 Inhoudelijke begeleiding van alle waterschappen namens Unie van Waterschappen bij Toetsing Wateroverlast, zoals verwoord in het Nationaal Bestuursakkoord Water.

2002 Modelstudie grondwaterdynamiek 1990-2000 Lochem-Vorden.

2001 Integrale rapportage bodem- en grondwatermeetnet provincie Drenthe.

2000 Vertegenwoordiging als deskundige namens Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant bij de regeling droogteschade rond pompstation Boxmeer.

2000 Voorzitter Kwaliteitevaluatiecommissie (KEC) REGIS voor de provincie Utrecht.

1999 Second opinion Handboek Good Modelling Practice voor STOWA.

1998 Opstellen plan van aanpak beschrijving van de winningen van NUON Water t.b.v. strategisch beleidsplan 2003, later voor diverse winningen ingevuld.

1997 Onderzoek waterkwaliteit Manderveen/Manderheide (gericht op nitraat en nikkel).

1997 Onderzoek ontwikkeling waterkwaliteit Boxmeer (gericht op sulfaat en calcium).

1996 Ontwerp monitoringmeetnet pompstations Beilen, Leggeloo en Ruinerwold.

1995 Onderzoek ontwikkeling waterkwaliteit pompstation Budel (gericht op ijzer en sulfaat).

1994 Update-onderzoek kwaliteit onttrokken water op pompstation Vierlingsbeek (gericht op nitraat en sulfaat).

1992 Mogelijkheden voor de berging van drinkwaterslib.

1992 Inventarisatie Afvalhoeveelheden Zuid-Nederland t.b.v. Tienjarenplan Afval van het Afval Overleg Orgaan.

1991 MER Woningbouw Amersfoort, HAL-gebied (bij Alkmaar) en Nijmegen.

1989 Voorspelling ontwikkeling nitraat- en sulfaatconcentratie pompstation Vierlingsbeek.

1989 Vergelijkend onderzoek naar dispersie in grondwaterkwaliteitsmodellen.

1987 Voorspelling ontwikkeling nitraatconcentratie pompstation Archemerberg.

1985 Bodemverontreiniging bij benzinestations langs autosnelwegen (in breder verband).

1984 Berekening van grondwaterstanden rond drinkwaterpompstation De Groeve.

 

© 2020 Harry Boukes, geohydrologie en muziek.