Projecten

Onderstaand overzicht is een bloemlezing van projecten, waaraan ik tenminste een substantiële bijdrage geleverd heb.

2020 Plan van aanpak monitoring chloride in het grondwater van Flevoland.

2019 – 2020 Ondersteuning Omgevingsdienst Haaglanden bij vergunningverlening drinkwaterwinningen Zuid-Holland.

2019 Teksten voor de Grondwateratlas van Fryslân.

2017 – 2019 Ontwerp Early Warning meetsystematiek drinkwaterwinningen Noord-Brabant.

2016 - 2019 Projectplan, aanbesteding en opdrachtgeverschap voor de Brede Grondwaterstudie Fryslân, met een accent op zoet en zout grondwater.

2016 - 2019 Vertegenwoordiging Provincie Fryslân bij overleg over de Structuurvisie Ondergrond, later overgaand in het IPO/VEWIN-project ‘Robuuste Drinkwatervoorziening.

2015 Betrouwbare bodemparameters drinkwaterwinningen Overijssel (waarbinnen een pompproefuitwerking voor winning Goor op basis van de bodemschematisatie uit MIPWA 3.0).

2015 Begeleiding twee boeren bij hun beroep tegen een herinrichtingsplan van een beek, samen met rechtsbijstandsverzekering bij de Rechtbank, beroep bij de Raad van State.

2014 Voorzitter deskundigenpanel H2S-geur grondwater Deurne

2013 Expert-judgement inzake wateroverlast, geschil tussen waterschap en landbouwbedrijf in Noord-Limburg

2012 Aansluiting waterleidingbedrijven bij landelijke processen (NHI en BRO (met Vitens))

2012 Integrale samenvatting kwaliteitsaspecten grondstof Brabant Water

2012 Visie toekomst landbouwschaderegeling (met o.m. Vitens en KWR)

2012 Rapportages invloed Koude/warmte-opslag op grondwater bij HTC-Eindhoven en Mariaoord-Rosmalen

2011 Integrale rapportage chloride Brabant Water 1990-2010

2010 Integrale rapportage bestrijdingsmiddelen Brabant Water 1990-2010

2008 Plan voor geautomatiseerde putverstoppingsmetingen

2006 Secretariële ondersteuning Werkgroep Modelfunctionaliteit (binnen de waterschappen).

2005 Voorstudie kwaliteitsorganisatie binnen het waterbeheer

2003 Inhoudelijke begeleiding van alle waterschappen namens Unie van Waterschappen bij Toetsing Wateroverlast, zoals verwoord in het Nationaal Bestuursakkoord Water.

2001 Integrale rapportage bodem- en grondwatermeetnet provincie Drenthe.

2000 Voorzitter Kwaliteitevaluatiecommissie (KEC) REGIS voor de provincie Utrecht.

1999 Second opinion Handboek Good Modelling Practice voor STOWA.

1994 Update-onderzoek kwaliteit onttrokken water op pompstation Vierlingsbeek (gericht op nitraat en sulfaat) aan de hand van een eigen kwaliteitsprogramma, geïntegreerd met MODFLOW.

1984 Berekening van grondwaterstanden rond drinkwaterpompstation De Groeve met numeriek model TOFEM.

© 2021 Harry Boukes, geohydrologie en muziek.